Vilkår og privatlivspolitik

Vi er inspireret af udfordringer med at behandle overvægt. Der kommer flere og flere behandlings -muligheder, men der er langt mellem de gode resultater.

Habiits Vilkår.

Habiits vilkår består af følgende hovedafsnit:

 • Din brug af Habiits– Privatlivspolitik
 • Slutbrugerlicensaftale
 • Lovvalg og værneting

DIN BRUG AF HABIITS

Habiits er et middel til selvhjælp. Det er dit eget ansvar, hvordan du bruger Habiits, og din egen risiko, hvordan din brug af Habiits påvirker dig. Habiits kan under ingen omstændigheder erstatte psykologisk, psykiatrisk eller anden professionel diagnosticering og/eller behandling af uddannede fagpersoner. Habiits kan derfor under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for følgerne af din brug af Habiits.

Ved at benytte Habiits kan og vil du blive udsat for virkemidler, som potentielt kan frembringe meget stærke følelsesmæssige reaktioner og forandringer hos dig. Disse virkemidler omfatter eksempelvis (men ikke udelukkende) følgende:

 • Informerende sætninger, der kan fremkalde minder eller associationer, som Habiits ikke kan kontrollere eller styre, og som kan virke foruroligende på dig som bruger.
 • Sprogbrug, der kan aktivere følelser eller følelsesmæssige stemninger, som Habiits ikke kan kontrollere eller styre, og som kan virke foruroligende på dig som bruger.

For personer, der lider eller har lidt af psykologiske lidelser (”Udsatte Personer”), vil benyttelse af Habiits kunne være skadelig. Udsatte Personer må derfor ikke anvende Habiits.

Udsatte Personer er personer, der er eller har været indlagt på et somatisk eller psykiatrisk hospital, skadestue eller lignende som følge af en psykisk lidelse af enhver art.

Udsatte Personer er også personer, der (a) er eller har været diagnosticeret med, eller (b) har modtaget eller modtager behandling for én eller flere af følgende lidelser eller lidelser, der kan sidestilles hermed, uden at dette har medført hospitalsindlæggelse: (i) Skizofreni, (ii) personlighedsspaltning (DID), (iii) borderline (grænsepsykose) eller (iv) psykose.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er en Udsat Person, skal du søge rådgivning hos en professionel fagperson, inden du begynder at benytte Habiits.

PRIVATLIVSPOLITIK

I forbindelse med din oprettelse af en konto hos Habiits vil vi indhente nogle oplysninger om dig. Det er afgørende for Habiits, at du føler dig tryg ved at bruge Habiits, og det er derfor vigtigt, at du er oplyst om, hvilke oplysninger Habiits indhenter, samt hvad Habiits har ret til at gøre med dine oplysninger. Habiits har derfor udarbejdet nedenstående privatlivspolitik.

DATAANSVARLIG:

Habiits er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi indsamler om dig.

Ansvaret for, at Habiits overholder databeskyttelseslovgivningen, påhviler Habiits’s direktør Sten Svensson

FORMÅL:

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen behandler vi kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund til det.

Habiits formål med at indhente oplysninger er, at (i) kunne identificere dig som bruger (ii) kunne servicere dig som bruger bedst muligt (iii) beskytte Habiits rettigheder, samt (iv) markedsføre Habiits.

JURIDISK GRUNDLAG:

Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Det er frivilligt, om du vil give dette samtykke, og du kan til enhver tid trække samtykket tilbage ved at give os besked herom. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Rent praktisk kan du på din profilside trække dit samtykke tilbage og slette din konto.

TYPER AF PERSONOPLYSNINGER DER INDHENTES OG BEHANDLES:

Habiits indhenter og behandler a) personlige oplysninger, som du indtaster i Habiits (det vil sige dit fornavn og din e-mail) samt b) anonyme oplysninger omkring brugen af Habiits.

Habiits indhenter ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Hvis Habiits bliver opmærksom på, at indhentede oplysninger er fejlagtige eller misvisende, vil Habiits slette eller berigtige de pågældende oplysninger.

Appen bruger tredjepartstjenester, som muligvis indsamler oplysninger, der bruges til at identificere dig.
Link til privatlivspolitik for tredjeparts tjenesteudbydere, der bruges af appen.

 

OPBEVARING:

Habiits sørger for fysiske, elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af alle oplysninger, som Habiits indhenter og behandler.

Habiits opbevarer kun dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at varetage det formål, der begrunder behandlingen.

Vi sletter desuden dine personoplysninger, så snart du ikke længere har en relevant tilknytning til Habiits. Som udgangspunkt vurderer vi, at du ikke længere har en relevant tilknytning til Habiits, hvis du ikke har brugt din profil i 12 sammenhængende måneder. I sådanne tilfælde vil vi derfor automatisk slette alle dine data.

VIDEREGIVELSE:

På grundlag af databehandleraftaler videregiver vi dine personoplysninger til vores databehandlere, fx vores IT-rådgivningsfirma, som bistår os med den nødvendige drift af vores firma.

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger med henblik på kommerciel udnyttelse, markedsføring eller lignende.

OVERFØRSEL TIL MODTAGERE I TREDJELANDE (LANDE UDEN FOR EU/EØS):

Som nævnt ovenfor videregiver vi dine oplysninger til vores databehandlere. Vores databehandlere hører hjemme i henholdsvis USA og Indien.

For så vidt angår Habiits amerikansk baserede databehandlere, er disse alle omfattet af EU-U.S. Privacy Shield, og videregivelsen af dine oplysninger sker derfor på baggrund af de sikkerhedsmæssige garantier, som denne ordning medfører.

For så vidt angår Habiits indisk baserede databehandler, foregår videregivelsen på baggrund af EU-Kommissionens standardkontrakter, som er indgået med databehandleren.

DINE RETTIGHEDER:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Habiits behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du kan via din profilside se, hvilke oplysninger vi har registreret om dig.

 • Ret til berigtigelse (rettelse).

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

KLAGER:

Udover muligheden for at klage direkte til Habiits via ovenstående e-mailadresse, er du også berettiget til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

 

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

Habiits slutbrugerlicensaftale vedrørende Habiits applikation (”AFTALEN”) er en bindende juridisk aftale mellem Dem og Habiits vedrørende ovennævnte softwareprodukt, inklusive eventuelle tilknyttede softwarekomponenter, medier, trykt materiale, lydfiler samt online- eller elektronisk dokumentation (”SOFTWAREN”). Ved at installere, kopiere, klikke for at acceptere eller på anden måde benytte SOFTWAREN, accepterer du at blive bundet af vilkårene i AFTALEN. AFTALEN regulerer i fuldt omfang forholdet mellem dig og Habiits (LICENSGIVER), og den afløser enhver forudgående aftale mellem jer, ligesom eventuelle forudsætninger, som ikke fremgår af aftalen, anses for bortfaldet. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene for AFTALEN, skal du undlade at installere eller benytte SOFTWAREN.

SOFTWAREN er omfattet af ophavsretslovgivning og internationale traktater såvel som af anden immaterialretlig lovgivning og traktater.

Licenstildeling

SOFTWAREN gives i licens på følgende vilkår:

(a) Installering og anvendelse

Habiits giver dig licens til at installere og benytte kopier/eksemplarer af SOFTWAREN personligt og ikke-kommercielt.

(b) Backup-kopier

Du har ret til at kopiere SOFTWAREN med henblik på backup og opbevaring.

Rettigheder og begrænsninger

(a) Ophavsretsoplysninger

Det er ikke tilladt at fjerne eller ændre nogen oplysning om ophavsret på kopier/eksemplarer af SOFTWAREN.

(b) Distribution

Det er ikke tilladt at distribuere kopier/eksemplarer af SOFTWAREN til tredjemand.

(c) Forbud mod at foretage reverse engineering, dekompilere og adskille

Det er forbudt at foretage reverse engineering på, dekompilere samt adskille SOFTWAREN eller på anden måde forsøge at afsløre SOFTWARENs kildekode, medmindre – og kun i det omfang – handlingen udtrykkeligt er tilladt efter gældende ret, der måtte finde anvendelse uanset nærværende forbud.

(d) Udlejning

Det er ikke tilladt at udleje, lease eller udlåne SOFTWAREN til tredjemand.

(e) Markedsføring over for tredjemand

SOFTWAREN inklusive titler, figurer, logoer eller billeder må ikke markedsføres eller på anden måde distribueres med henblik på salg uden udtrykkeligt samtykke fra Habiits. Forbuddet omfatter tillige ”dynamic downloading” og ethvert andet system, der måtte være et forsøg på at omgå Habiits sædvanlige distributionskanaler.

(f) Supportydelser

Det er muligt, at Habiits vil levere supportydelser med relation til SOFTWAREN. Enhver supplerende softwarekode, der måtte blive leveret, skal anses for en del af SOFTWAREN og omfattet af vilkår og betingelser for AFTALEN.

(g) Overholdelse af gældende ret

Gældende ret skal overholdes ved anvendelse af SOFTWAREN.

Opsigelse

I tilfælde af misligholdelse af AFTALEN kan Habiits – uden præjudice for øvrige misligholdelsesbeføjelser – opsige denne til ophør straks. Du skal i givet fald straks destruere/slette ethvert eksemplar/enhver kopi af SOFTWAREN, du måtte være i besiddelse af.

Ophavsret

Ejendomsretten, herunder ophavsrettigheder, over SOFTWAREN og enhver kopi/ethvert eksemplar af denne tilhører Habiits eller selskabets leverandører. Ejendomsretten og immaterialrettigheder over indhold/materiale, som der er adgang til ved anvendelse af SOFTWAREN tilhører de respektive ejere af dette og kan være beskyttet af gældende ophavsrets- og anden immaterialretslovgivning og -traktater. AFTALEN giver dig ikke ret til at anvende sådant indhold/materiale. Enhver rettighed, som ikke udtrykkeligt er tildelt dig, er forbeholdt Habiits.

Garantifraskrivelse

Habiits giver ingen garantier vedrørende SOFTWAREN. SOFTWAREN er leveret ”som den er” uden udtrykkelige eller implicitte garantier af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, garantier vedrørende dens salgbarhed, krænkelse af tredjemandsrettigheder eller dens egnethed til et bestemt formål. Habiits indestår ikke og påtager sig ikke ansvaret for rigtigheden eller fuldstændigheden af information, tekst, grafik, links eller andre emner indeholdt i SOFTWAREN. Habiits indestår ikke for skader, der måtte være en følge af overførsel af computervira, ”orme”, ”time bombs”, ”logic bombs” eller andre computerprogrammer. Habiits garanterer ikke for, at SOFTWAREN kan anvendes til dens tiltænkte formål, hvis produkter/programmer tilhørende tredjemand, som SOFTWAREN har grænseflader med, ændres, opdateres eller modificeres. Habiits giver ingen garantier overfor autoriserede brugere eller tredjemand.

I det omfang ovennævnte som følge af gældende, ufravigelig ret ikke kan opretholdes i fuldt omfang, skal bestemmelsen opretholdes i vides muligt omfang.

Ansvarsfraskrivelse

Habiits kan ikke gøres ansvarlig for noget tab (herunder, men ikke begrænset til, tabt profit, driftsforstyrrelser, tabt information eller indirekte tab i øvrigt), der er en følge af en autoriseret brugers benyttelse af eller manglende mulighed for at benytte SOFTWAREN, hvilket gælder, selv om Habiits måtte være blevet orienteret om risikoen for sådanne tab. Habiits kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af SOFTWAREN eller dele af denne, herunder i relation til, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser heri, injurier, krænkelse af retten til offentliggørelse, beskyttelse af personlige oplysninger, varemærkerettigheder, driftsforstyrrelser, personskader, krænkelse af privatlivets fred, ideelle rettigheder eller afsløring af fortrolige oplysninger.

Såfremt ansvarsfraskrivelsen som følge af gældende, ufravigelig ret ikke kan opretholdes i fuldt omfang, skal Habiits ansvar for tab begrænses mest muligt i henhold til gældende ret.

 

LOVVALG OG VÆRNETING

Ovenstående aftale med Habiits reguleres af dansk ret, og eventuelle tvister skal afgøres af danske domstole.

 

AUTOMATISK FORNYELSE AF ABONNEMENT

Apple App Store:


– Abonnementsperioder er 1 måned eller 1 år. Dit abonnement fornyer sig selv hver måned eller hver år.

– Betaling vil blive opkrævet fra din iTunes konto ved bekræftelse af købet

– Abonnement fornyer automatisk, medmindre automatisk fornyelse er slået fra mindst 24 – timer før udløbet af den nuværende periode

– Der vil blive opkrævet for fornyelse inden for 24 timer før udløbet af den indeværende periode.

– Du kan opsige dit abonnement her.

Google Play Store:


– Abonnementsperioder er 1 måned eller 1 år. Dit abonnement fornyer sig selv hver måned eller hvert år.

– Betaling vil blive opkrævet fra din Google Play konto ved bekræftelse af købet

– Abonnement fornyer automatisk, medmindre automatisk fornyelse er slået fra mindst 24 timer før udløbet af den nuværende periode

– Der vil blive opkrævet for fornyelse inden for 24 timer før udløbet af den indeværende periode.

– Du kan opsige dit abonnement ved at gøre følgende:
1. Gå til play.google.com/store/account
2. Find det abonnement, du vil opsige.
3. Klik på Opsig abonnement.

×